MEDFUTURE – Medyczne zawody przyszłości

Zadania w projekcie

Zadanie I

„Propedeutyka genetyki dla studentów Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu” przewiduje realizację zajęć wyrównawczych dla studentów I roku wspomnianego wydziału z zakresu biologii medycznej, fizjologii i genetyki, zorientowanych na wyjaśnienie funkcjonowania organizmu jako całości (interdyscyplinarność nauk).

Zadanie II

„Indywidualne programy rozwoju studenta w obszarze tematycznym genetyka” zostało zaplanowane jako program indywidualnej opieki merytorycznej dla licencjatów i magistrantów (wsparcie opiekuna-mentora studenta, pomoc w wyborze praktycznego tematu badawczego pracy licencjackiej lub magisterskiej w oparciu o konkretny przypadek, pomoc w wyborze szkoleń, interpretacji wyników badań naukowych studenta). Zadanie to obejmuje mentoring dla 20 studentów studiów I i II stopnia Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu posiadających wysoką średnią ocen, którzy zadeklarują wybór tematu rozprawy licencjackiej lub magisterskiej z zakresu genetyki medycznej. Rola opiekuna polega na konsultacjach i kierowaniu studenta, przekazaniu wiedzy dotyczącej technik badawczych, przekazaniu praktycznych umiejętności laboratoryjnych, włączeniu studenta w prace zespołów badawczych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie nad złożonymi zagadnieniami z zakresu genetyki.

Zadanie III

 

„Opieka specjalistyczna nad osobą starszą” stanowi moduł realizowany na kierunkach Pielęgniarstwo, Fizjoterapia i Zdrowie publiczne. W tym zadaniu przewidziane są następujące etapy:

 1. opracowanie programu ramowego modułu, programów poszczególnych bloków,
 2. utworzenie Pracowni Symulacyjnej z biblioteką,
 3. opracowanie narzędzi ewaluacji,
 4. realizacja zajęć dla 600 studentów 3 semestru studiów II stopnia. Przewidziana forma realizacji to warsztaty wg sylabusów, ćwiczenia w pracowni symulacyjnej oraz staże w palcówkach geriatrycznych (prowadzone przez kadrę obcą).

Zadanie IV

„Organizacja i zarządzanie opieką długoterminową” będzie realizowane w formie fakultetu na kierunku pielęgniarstwo. Jego zadaniem jest dostarczenie studentom wiedzy i umiejętności menadżerskich w zakresie usług zdrowotnych i opieki nad osobami starszymi oraz zarządzanie opieką długoterminową osób starszych. Zajęcia składają się z części teoretycznej (10 godz.) oraz praktycznej (35 godz. odbywających się w placówkach realizujących opiekę długoterminową na terenie Lublina). Zajęcia praktyczne prowadzone będą przez dwie osoby – nauczyciela akademickiego oraz przedstawiciela placówki (jej dyrektora lub menadżera).

Zadanie V

Zadanie V ma charakter pilotażowego kursu specjalistycznego „Opieka i leczenie osób starszych”, w którym wezmą udział studenci kierunku lekarskiego. Program kursu obejmuje zagadnienia wielolekowości osób starszych, urazów, oceny wydolności oddechowo-krążeniowej, terapii przeciwbólowej osoby starszej, prewencji delirium, komunikacji i elementów medycyny paliatywnej oraz anatomii starzenia. W trakcie zajęć zostaną wykorzystane symulatory geriatryczne i debriefing, opracowane autorskie scenariusze oparte na opisach przypadków u pacjentów geriatrycznych, a na tej podstawie przygotowane materiały audio-video do Obiektywnego Strukturyzowanego Video Egzaminu konsultowane i oceniane przez ekspertów.

Zadanie VI

Zadanie VI to 150-godzinny kurs kierunkowy „Farmacja kliniczna”. Program kursu obejmuje kierunkowe tematy z pogranicza medycyny i farmacji: politerapia i choroby przewlekłe, choroby genetyczne, farmakokinetyka, biofarmacja, terapia monitorowana oraz zajęcia praktyczne: psychogeriatria, poradnia geriatryczna, hospicjum. W trakcie kursu studenci odbędą 80 godz. wykładów, 70 godz. ćwiczeń oraz 50 godz. praktykę w placówkach psychogeriatrycznych, hospicjach itp.

Zadanie VII

„Biuro Karier MEDFUTURE” jest pilotażową formą wsparcia studentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w zakresie informacji i orientacji zawodowej n/t tendencji rynkowych w zawodach medycznych i obejmuje:

 

 1. badanie pracodawców i podmiotów ochrony zdrowia w zakresie diagnozy zapotrzebowania rynku pracy na zawody medyczne,
 2. konferencję promującą zagadnienia łączenia studiów z tendencjami na rynku pracy,
 3. warsztaty obejmujące tematykę:
 • jaka specjalizacja ma przyszłość?,
 • zespoły interdyscyplinarne w pracy zawodowej,
 • komunikacja z trudnym pacjentem,
 • medycyna spersonalizowana,
 • rynek usług medycznych
 1. konkurs z nagrodami „Ja i medycyna”.

Kalendarium

Grudzień 2023

Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31